اخبار

Feb 24th اتمام تغییرات در پرتال کاربران

کلیه سرویس ها دارای تغییرات قیمت بوده اند، بعضی ها کاهش و بعضی ها افزایش داشته اند، این تغییر و تحول در راستای نزدیک شدن به دو ساله شدن هزارنویس و نظم بیشتر اعمال گردید.

Feb 24th کاهش قیمت میزبانی فایل

قیمت کلیه پلن های میزبانی فایل کاهش یافت.